FFF: Five Forces of the Finnish Online Game Industry

19Oct09

FFF: Five Forces of the Finnish Online Game Industry

Abstract

The Finnish game industry had a turnover of 87 million euros in 2008 with 87% from export and is on a steady growth. Finnish government subvents the game industry by 6 million euros per year through Tekes. Their goal is to make the industry a significant and established export industry for Finland. The Finnish online game industry accounts for the majority of the game industry sales. It consists of 4 medium sized companies (Sulake Corporation Oy, Apaja Online Entertainment Oy, Frosmo Oy, Sanoma Entertainment Oy), a number of under 15 person companies and a few companies with their core in non-online gaming.

Yet the new-product development evaluation process in the Finnish online game industry seems to be often very vague and even emotional. The success factors of a game are difficult to pre-evaluate. On the other hand as the industry is producing wide audience entertainment it also attracts enthusiastic game consumers to the production. These factors lead the decision-making toward personal intuition and away from systematical analytic evaluation. This study seeks to provide a market-driven approach for the planning of new-product development in the Finnish online game industry.

The study examines the relevant topics in general marketing management literature and forms a synthesis model for the Finnish online game industry. The model is evaluated and elaborated with qualitative case studies from the Finnish online game industry.

The result of the study is a Five Forces of the Finnish online game industry model. It provides a tool for a market-driven approach to evaluate and elaborate the new-product business potential in the Finnish online game industry. The model highlights the global and turbulent nature of the markets, heavy competition and low entry barrier for the market. Overall partnering and trafficking through partners was found to be one of the main keys to success.

Five Forces of the Finnish online game industry is an industry specific adaptation of Porter’s Five Forces model. The main differences are the emphasised threat of entrants, the high bargaining power of buyers and the insignificance of suppliers. The result is close to Dave Chaffey’s version of the Five Forces for the internet era. However Five Force of the Finnish online game industry provides more details through industry specific insights.

Tiivistelmä (Abstract in Finnish)

Suomen peliteollisuuden liikevaihto on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2008 se saavutti 87 miljoonaa euroa, josta 87% tuli viennistä. Yhteiskunta tukee peliteollisuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa Tekesin kautta. Tavoitteena on tehdä peliteollisuudesta uusi merkittävä vientiteollisuus. Verkkopeliteollisuus vastaa suurimmasta osasta koko peliteollisuuden liikevaihdosta Suomessa. Se koostuu neljästä keskikokoisesta yrityksestä (Sulake Corporation Oy, Apaja Online Entertainment Oy, Frosmo Oy, Sanoma Entertainment Oy), useasta alle viisitoistahenkisestä yrityksestä sekä muutamasta yrityksestä, joille verkkopelit eivät ole päätoimiala.

Kaikesta huolimatta uuden tuotekehityksen käynnistämisen evaluaatioprosessi näyttää olevan yllättävän epämääräinen ja jopa tunnepitoinen suomalaisessa verkkopeliteollisuudessa. Pelin menestymistä on vaikea määritellä ennalta. Toisaalta, koska pelit ovat massaviihdettä, myös alalle päätyy innokkaita pelaajia. Muun muassa nämä asiat vievät päätöksentekoa kohti henkilökohtaista intuitiota ja pois analyyttisestä ja systemaattisesta evaluaatiosta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on esittää Suomen verkkopeliteollisuudelle markkinalähtöinen malli uuden tuotekehityksen suunnitteluun.

Tutkimus käy läpi relevantit aiheet yleisestä markkinoinnin johtamisen kirjallisuudesta ja muodostaa synteesimallin suomalaiselle verkkopeliteollisuudelle. Malli evaluoidaan ja mallia jalostetaan kvalitatiivisilla tapaustutkimuksilla Suomen verkkopeliteollisuudesta.

Tutkimuksen tuloksena syntyi “Five Forces of the Finnish online game industry”-malli. Se toimii työkaluna uuden tuotteen kaupallisen potentiaalin markkinalähtöisessä arvioinnissa ja jalostamisessa. Malli painottaa markkinoiden globaalia ja muuttuvaa luonnetta, kovaa kilpailua sekä matalaa alalletulokynnystä. Markkinointipartnerit osoittautuivat yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöistä.

“Five Force of the Finnish online game industry”-malli on alakohtainen sovitus Michael Porterin “Five Forces”-mallista. Suurimmat erot ovat korostunut uhka alalletulijoista, ostajien suuri neuvotteluvoima sekä toimittajien merkityksettömyys. Tutkimuksen tulos on lähellä Dave Chaffeyn Internet-aikakaudelle tekemää muunnelmaa “Five Forces”-mallista. “Five Forces of the Finnish online game industry”-malli erottuu kuitenkin erityisen tarkoilla alakohtaisilla yksityiskohdilla.

Links

Lehdonvirta, Pyry (2009). Marketing Management in New-Product Development in the Finnish Online Game Industry.

Slide Share presentation on Marketing Management in New-Product Development in the Finnish Online Game Industry.

Advertisement


2 Responses to “FFF: Five Forces of the Finnish Online Game Industry”

  1. 1 Simo

    M. Porter has nothing to do with this model?

  2. 2 Pyry

    Michael Porter is the original author of five forces. Here the five forces were merely adapted to Finnish online game industry.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: